เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

กุลกนิษฐ์ ใจดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจ  การบริโภค  การผลิต การตลาด