เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจ  การบริโภค  การผลิต การตลาด