936-369 ภาษาไทยสำหรับธุรกิจ 2/2558
ผู้สอน

นพวรรณ เมืองแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
936-369 ภาษาไทยสำหรับธุรกิจ 2/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21000

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ทักษะทางภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับงานทางธุรกิจในระดับที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่าง กรณีศึกษาการใช้ภาษาไทยในงานทางธุรกิจให้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมได้ และตระหนักถึงความจำเป็นของภาษาไทยที่มีต่อธุรกิจด้วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.