ผู้สอน
นพวรรณ เมืองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

805-114 ภาษาไทยอ่านเขียน 1 2/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21001

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้พจนานุกรม ทักษะการอ่านข้อความ ย่อหน้า และบทความขนาดสั้น การอ่านจับประเด็นสำคัญ ทักษะการเขียนประโยค ข้อความเพื่อการสื่อสารแบบต่าง ๆ และการเขียนย่อหน้าขนาดสั้น