เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

805-114 ภาษาไทยอ่านเขียน 1 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้พจนานุกรม ทักษะการอ่านข้อความ ย่อหน้า และบทความขนาดสั้น การอ่านจับประเด็นสำคัญ ทักษะการเขียนประโยค ข้อความเพื่อการสื่อสารแบบต่าง ๆ และการเขียนย่อหน้าขนาดสั้น