936-264 Basic Translation

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีการแปล ประเภทของการแปล และกระบวนการในการแปลและการตีความ การถ่ายทอดความจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากเอกสารชนิดต่างๆ