เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

936-264 Basic Translation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทฤษฎีการแปล ประเภทของการแปล และกระบวนการในการแปลและการตีความ การถ่ายทอดความจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากเอกสารชนิดต่างๆ