เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1301 429 วิศวกรรมระบบท่อ (Piping Engineering)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทบทวนกลศาสตร์ของไหล หลักการพื้นฐานของระบบท่อ ขั้นตอนการออกแบบระบบท่อ หลักการออกแบบและประเภทของระบบท่อในทางวิศวกรรม วัสดุและอุปกรณ์ในระบบท่อ การประมาณราคาการติดตั้งระบบท่อ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Review of fluid mechanics, piping fundamentals, generic design considerations of piping system, piping systems in engineering, piping materials selection and applications, installation and estimation of piping systems, engineering economics