เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

130 1232 Fluid Mechanics for ME

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ ชนิดของการไหล สมการควบคุมสภาพ โมเมนตัมเชิงเส้นสำหรับการไหลคงที่ ผลจากความหนืด การไหลแบบคงตัวของของไหลอัดตัวไม่ได้ การไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วน การไหลในท่อ การวิเคราะห์มิติ การวัดการไหล การไหลหนืดแบบราบเรียบ การประยุกต์งานของไหล
ในงานวิศวกรรม เช่น การหล่อลื่น เครื่องจักรกลของไหล การจำแนกประเภทและการประเมินสมรรถนะของเครื่องกังหันชนิดหมุนเหวี่ยงและชนิดในแนวแกน
Properties of fluid; fluid static; types of flow; governing equation; linear momentum for steady flow; viscous effects; steady incompressible flow; laminar and turbulent flow;
phenomena of fluid flow in pipe; dimensional analysis; flow measurements; laminar viscous flow; engineering application of fluid mechanics such as lubrication, fluid machinery, types and performance evaluation of centrifugal and axial turbines