เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

936-272 ADVANCED CHINESE (高级汉语)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อธิปัตย์ นิตย์นรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

936-272 ADVANCED CHINESE (高级汉语)เป็นชั้นเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา