การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559