เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนิเทศครบวงจร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศน.เอกพงษ์ วรรณพงษ์

โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรเป็นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง สร้างทีมงานผู้นิเทศทีมีคุณภาพมุ่งสู่สถานศึกษา จำนวน 137 คน ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้ง 12 สาย เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล