การนิเทศครบวงจร

ศน.เอกพงษ์ วรรณพงษ์

โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจรเป็นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง สร้างทีมงานผู้นิเทศทีมีคุณภาพมุ่งสู่สถานศึกษา จำนวน 137 คน ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้ง 12 สาย เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล