การสร้าง Excel พูดได้

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาบทเรียนจะอธิบายการสร้าง Excel พูดได้

โดยผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากสื่อวีดีโอและคู่มือขั้นตอนและวิธีการสร้าง Excel พูดได้ ดังไฟล์ที่ได้แนบไว้