เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานบังคับของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โดยศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดพื้ินฐานที่จำเป็นต่อการวางฐานความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทต่าง ๆ