homeวิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)
person
วิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)

ผู้สอน
ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2102

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาพื้นฐานบังคับของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โดยศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดพื้ินฐานที่จำเป็นต่อการวางฐานความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทต่าง ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)