homeวิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)
personperson_add
วิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)

ผู้สอน
person
ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา แนวคิดชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Ethnic Studies)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2102

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐานบังคับของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โดยศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดพื้ินฐานที่จำเป็นต่อการวางฐานความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทต่าง ๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)