การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2559 (กลุ่มนิเทศศิลป์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ