ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2559 (กลุ่มนิเทศศิลป์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21020

สถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ