คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิทยาศาตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2