การตัดเกรดด้วยโปรแกรม Excel

คำอธิบายชั้นเรียน

ขั้นตอนวิธีการใช้ Excel ในการตัดเกรด