นาฏยศัพท์

เบญจพล จันทรมานะ

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้คำศัพท์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย