เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต 551_sec.01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา  90121010  จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต  (Contemplative Education for Life)  3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา

              ปรัชญาและหลักการพื้นฐานจิตตปัญญาศึกษา ดุลยภาพของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านในตน นิเวศน์ภาวนา จิตตศิลป์ โยคะ สมาธิ เครื่องมือ วิธีการและการปฏิบัติตามแนวจิตตปัญญาศึกษา การทำงานเชิงอาสาสมัครและจิตอาสา สุนทรียสนทนานพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน การเขียนบันทึก ธรรมชาติกับการเสริมสร้างจิตตปัญญาศึกษา จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาชีวิตที่เป็นสุข 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการพัฒนาชีวิตที่เป็นสุข 

   2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนี้

        2.1  เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

        2.2  สามารถผสมผสานความรู้ในตนเอง ความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ความรักในตนเองและผู้อื่นและสังคม

        2.3  มีความตระหนักและรับผิดชอบ มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

        2.4  มีจิตสำนึกต่อวิชาชีพของตน  

        2.5 มีทักษะชีวิต รอบรู้ เข้าใจและรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสในด้านต่างๆ