เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

LN01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาอังกฤษ การทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ การสืบค้นวิธีการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษจากอินเตอร์เน็ตรวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาโดยใช้คอมพิวเตอร์

A study of computer in English language learning, experiment of English learning programs, retrieval from the internet on the methods of English learning, including the measure and the evaluation of learning language through computer teaching aids