FMT_FOODPROCESSING 1/59

ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ