PDT_PRODUCT PROCESSING 1/59

ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ