เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

663212 Business Finance

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชาการเงินธุรกิจ

ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงหน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน