ผู้สอน
เนตรดาว ชัยเขต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

663212 Business Finance


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21047

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาการเงินธุรกิจ

ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงหน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน