เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EDU 660 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา (Educational Foundations)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดด้านปรัชญาสังคมวิทยาจิตวิทยาการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการศึกษาการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษากับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Concepts of philosophy, sociology, and educational psychology; National Education Act and National Education Development Plan; changes in Thai and global society; advances in technology that affect educational provision models; promotion of learning society; education for increasing national competitiveness; educational and sustainable development of Thailand.