homeวิชาการจัดการชีวิตและการทำงาน
personperson_add
วิชาการจัดการชีวิตและการทำงาน

ผู้สอน
ดร. รสวลีย์ อักษรวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการจัดการชีวิตและการทำงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2105

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  9012104   การจัดการชีวิตและการทำงาน                              3(3-0-6)

                                 Life and  Work Management 

 

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

          แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชีวิตและการทำงาน ความสำคัญของการจัดการชีวิตและการทำงาน การดำเนินชีวิตที่เป็นสุข  จุดมุ่งหมายของตนเอง ความตระหนักรู้ตนเอง การประเมินตนเอง การปรับปรุงตนเอง การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะทำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดการตนเอง การวางแผนชีวิต การพัฒนาครอบครัว การมีสัมมาอาชีวะ หลักธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต โครงการพัฒนาทักษะการจัดการชีวิตและการทำงาน

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

         เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  1. อธิบายทฤษฎี หลักการและแนวคิดการจัดการชีวิตและการทำงาน
  2. ตระหนักในความสำคัญของการจัดการชีวิตและการทำงาน
  3. ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการชีวิตและการทำงานที่แตกต่างกัน
  4. นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามแผนพัฒนาตนเอง

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)