เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการจัดการชีวิตและการทำงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา  9012104   การจัดการชีวิตและการทำงาน                              3(3-0-6)

                                 Life and  Work Management 

 

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

          แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชีวิตและการทำงาน ความสำคัญของการจัดการชีวิตและการทำงาน การดำเนินชีวิตที่เป็นสุข  จุดมุ่งหมายของตนเอง ความตระหนักรู้ตนเอง การประเมินตนเอง การปรับปรุงตนเอง การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะทำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดการตนเอง การวางแผนชีวิต การพัฒนาครอบครัว การมีสัมมาอาชีวะ หลักธรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต โครงการพัฒนาทักษะการจัดการชีวิตและการทำงาน

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

         เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  1. อธิบายทฤษฎี หลักการและแนวคิดการจัดการชีวิตและการทำงาน
  2. ตระหนักในความสำคัญของการจัดการชีวิตและการทำงาน
  3. ศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการชีวิตและการทำงานที่แตกต่างกัน
  4. นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตตามแผนพัฒนาตนเอง