การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้วิเคราะห์ว่าวิดีโอเรื่องนี้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในเรื่องใด ต่อจากนั้นให้นักศึกษายกตัวอย่างสินค้ามา 1 ชนิดแล้วดำเนินการตามวิธีการในวิดีโอ