เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้วิเคราะห์ว่าวิดีโอเรื่องนี้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในเรื่องใด ต่อจากนั้นให้นักศึกษายกตัวอย่างสินค้ามา 1 ชนิดแล้วดำเนินการตามวิธีการในวิดีโอ