เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-215 หลักการตลาด (Principles of Marketing)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของการตลาด หน้าที่และวิธีการทางการตลาด ประเภทของสินค้า นโยบายราคา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด อันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ นโยบายและการตั้งราคา การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม การกระจายสินค้า การตลาดบริการ การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การควบคุมทางการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ และการตลาดเพื่อสังคม