วิชา 928-400 กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2559

คำอธิบายชั้นเรียน

เวลาเรียน วันจันทร์ 8.30-11.30 น ห้อง UB 223

อาจารย์ผู้สอน ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ