ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ห้องเรียนพลิกหัว นักเรียนต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง