477-202 Computing Platform Technology (2559) [closed]

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับวิชา 477-202 Computer Platform Technology ของภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559