CET 4334 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย(Network Programming)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส เทคนิคในการทำงานร่วมกันระหว่างโพรเซส การบริหารหน่วยความจำขั้นสูง การจัดการกับระบบไฟล์ ความปลอดภัยในการทำงานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัล ติเธรด และเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย นอกจากนี้วิชานี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต การ เขียนโปรแกรมแบบ DLL การเขียนโปรแกรมบริการเว็บ การกำหนดความสำคัญกับเธรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเขียน โปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต การใช้เนมไปป์ในการสื่อสารระหว่างโพรเซส การใช้งานคอมโพเนนต์ แบบกระจายโดยใช้ DCOM และการเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดยใช้ SOAP