เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TOI-101 Tourism Industry (1/2559) G.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะ ความหมาย และความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถานการณ์ ผลกระทบของการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบของการท่องเที่ยว แนวโน้ม แนวทางการพัฒนาและนโยบายการท่องเที่ยว

Characteristics, definitions and significance of tourism industry; tourism situation;economic, social, and environmental impacts of tourism; components of tourism industry; trends, development, and policies in tourism.