เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา หลักการศึกษา (PRINCIPLES OF EDUCATION) รหัสวิชา 03287201

เกี่ยวกับชั้นเรียน

—ศึกษาปรัชญาการศึกษา จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ทฤษฏีการจัดการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา และพัฒนาการการจัดการศึกษาของไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทย รูปแบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ความสำคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี มาตรฐาน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร และจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง