ED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 (Sect.15) ... ภาคเรียนที่ 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และ การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์