ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ED 5800 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 1/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21070

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในระหว่างเรียน การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ทดลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ