เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 5800 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 1/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในระหว่างเรียน การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ทดลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ