การจัดการการตลาด

อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาการจัดการทั่วไป