เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

663211 Financial Institution

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประเภท ลักษณะ หน้าที่และความสำคัญของการดำเนินงานของสถาบันการเงินในประเทศ และต่างประเทศในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จริยธรรมและจรรยาบรรณของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน เครื่องมือในการจัดหาเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคารกลาง ในการควบคุมนโยบายการเงินและกระทบต่อตลาดการเงิน