663211 Financial Institution

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประเภท ลักษณะ หน้าที่และความสำคัญของการดำเนินงานของสถาบันการเงินในประเทศ และต่างประเทศในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จริยธรรมและจรรยาบรรณของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน เครื่องมือในการจัดหาเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือทางการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ บทบาทของธนาคารกลาง ในการควบคุมนโยบายการเงินและกระทบต่อตลาดการเงิน