การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจการรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลั