การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม