homeการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
person
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
Mr. Pichet Srisangngam
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2109

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)