วิชาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร