เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SEM501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ปริญญาโท)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับฐานคิดและการมองโลกในแต่ละยุคสมัย

 ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐานและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สัมมนาประเด็นปัญหาและกระแสวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ