SEM501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ปริญญาโท)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับฐานคิดและการมองโลกในแต่ละยุคสมัย

 ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐานและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สัมมนาประเด็นปัญหาและกระแสวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

เพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ