เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

935-141 ทักษะการสื่อสาร 1/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ของการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และการใช้ภาษาไทยได้

2. เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการเขียนงานวิชาการ และการพูดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ