เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานคอมพิวเตอร์ ง33255 (1/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ

โดยใช้ทักษะตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ

ผู้เรียนจะต้องคิด วางแผน ดำเนินงานศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง