นำเสนอ classstart

พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ระดับชั้น ม.3 นี้สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ classstart มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ถ้าเกิดผลดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนก็จะพัฒนาการใช้งานและเผยแพร่ต่อไป ครูผู้สอนหวังว่านักเรียนในชั้นเรียนนี้จะมีความสุขกับการเรียนมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ classstart ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุดด้วย