เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-301 Mathematical Economics (1/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา 929-301 Mathematical Economics เปิดสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี