เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ACC 3102 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี)

ต้องสอบผ่านรายวิชา BCOM 2601หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6) และACC 1101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชีหลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจหลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีวงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐานระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้วงจรค่าใช้จ่ายวงจรการผลิตวงจรการบริหารเงินและรายงานทางการเงินประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจรการควบคุมภายในทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหารายวิชา

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บทที่ 3 เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชี

บทที่ 4 ฐานข้อมูลและการประมวลผลรายการค้า

บทที่ 5 การควบคุมภายในทั่วไปของระบบสารสนเทศ

บทที่ 6 การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บทที่ 7 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

บทที่ 8 วงจรรายได้

บทที่ 9 วงจรรายจ่าย

บทที่ 10 วงจรการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง

บทที่ 11 บัญชแยกประเภททั่วไปและรายงาน

บทที่ 12 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เกณฑ์การให้คะแนน

สอบกลางภาค 30 %

สอบปลายภาค 30 %

คะแนนรายงาน 20 %

คะแนนในชั้นเรียน 20 %

รวม 100 %