เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

JPN-407 Japanese for Management 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน
 
JPN-407 Japanese for Management 1
  ภาษาญี่ปุ่นบริหารจัดการ 1
  คณะ สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา
  หลักสูตร วิชาพื้นฐานและภาษา
  หน่วยกิต 3 (3-0-6)
  เงื่อนไขรายวิชา: JPN-201 หรือ
JBJ-103
  รายวิชาต่อเนื่อง: JPN-408


 


 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา รูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง เน้นคำศัพท์ สำนวนภาษา และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์งานทางด้านวิศวกรรม เรียนรู้ระบบและรูปแบบการทำงานของวิศวกรญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้