921-316 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของระบบการผลิตและสินค้าคงคลัง หัวข้อที่สำคัญได้แก่ ระบบสินค้าคงคลังที่มีรอบเวลานำแบบไม่แน่นอน การเข้าใจวงจรชีวิตของระบบการผลิต บทบาทและความสำคัญของการจัดการด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน การออกแบบและการวางแผนสำหรับการดำเนินงานด้าน ลอจิสติกส์ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาลอจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจในเชิงแก้ไขและป้องกัน การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของสารสนเทศและการเงินในโซ่อุปทาน