จิตวิทยาพัฒนาการปีการศึกษาที่ 1/2559
ผู้สอน

Rohani Jeharsae

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาพัฒนาการปีการศึกษาที่ 1/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21118

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์ ทฤษฎีและหลักการพัฒนามนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จริยธรรม และสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่ในครรภ์ถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤติที่เกิดจากพัฒนาการและ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย

Theories, concepts and principles of human development, factors affecting physical, psychological, social, moral and cognitive development from the embryonic stage/ the fetal stage to old age, developmental crises and guidelines to enhance development of each age group


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.