จิตวิทยาพัฒนาการปีการศึกษาที่ 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์ ทฤษฎีและหลักการพัฒนามนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จริยธรรม และสติปัญญาของมนุษย์ตั้งแต่ในครรภ์ถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤติที่เกิดจากพัฒนาการและ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย

Theories, concepts and principles of human development, factors affecting physical, psychological, social, moral and cognitive development from the embryonic stage/ the fetal stage to old age, developmental crises and guidelines to enhance development of each age group