04-01-202 สถิติธุรกิจ 1/59 sec 1 สาขาโลจิสติกส์ฯ ปี 2 09.00-12.00 น.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

เปิดให้นักศึกษาโลจิสติก ปี 2

ห้อง 4302