00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 จ. 09.00-12.00 น

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา (4ปี) sec 3