เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม แก่ผู้ใช้บริการที่มี ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิต มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาล ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด และบำบัดเบื้องต้น แก่ผู้รับบริการ รายบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน การบำบัดเบื้องต้น การดูแลรักษา อย่างต่อเนื่อง การฟื้นฟูสภาพจิต และการส่งต่อ โดยคำนึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Practicum of holistically trans-cultrual nursing practice for clients at risk of mental health problems, mental health and psychiatric clients, applying nursing process, therapeutic relationship skills, therapeutic use of self, basic nursing therapy for individuals, families and communities in mental health promotion, prevention, caring, continuing care, rehabilitation and referring with concerning of laws and professional code of nursing ethics