00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 จ. 13.00-16.00 น

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา (4ปี) sec 2